اِویَن تاک

دکتر محمدرضا عبادی

رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل 

هیئت مدیره

اِویَن تاک

دکتر سید احمد سیدین نیا

عضو هیأت مدیره ، مدیر تحقیق و توسعه 

Avian Tak
نظام مهندسی کشاورزی